Кафедра архітектури будівель та містобудування

НІКОЛАЄНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ АБтаМ, ДОКТОР АРХІТЕКТУРИ, ПРОФЕСОР

СЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ДМИТРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РОБОТУ СЕКЦІЇ АРХІТЕКТУРИ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД,
 КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Лях Василь Максимович,  кандидат архітектури, доцент.

Наукова проблема: вдосконалення  функціонально-планувальної  організації сільських і міських поселень та різних  типів громадських будинків і споруд.

Працює в ПолтНТУ з 1983 р., має понад 150 наукових та методичних праць та 40 – разом зі студентами, в тому числі 4 конспекти  лекцій, навчальний  посібник з грифом МОНМС України, а також  близько 100 творчих проектних  розробок, з яких  50% реалізовані в натурі

Тишкевич Ольга Петрівна,  кандидат архітектури, доцент

Наукова проблема: формування навчально-виховних будівель

Працює в ПолтНТУ з 2002р.

Має 22 наукові публікації

 

Руденко Тарас Вікторович, кандидат архітектури, доцент.

Наукова проблема: архітектурно-планувальна організація  підприємств харчової промисловості.

Працює в ПолтНТУ з 2013 р.

Має 12 наукових  публікацій.

 

Руденко Марія Олeксандрівна Старший викладач

Наукова проблeма: архітeктурні засоби рeноваціі порушeних тeриторій

Працює в ПолтНТУ з  2014 року

Має 18 наукових праць

Кузьменко Тетяна Юріївна, старший викладач

Наукова проблема: функціонально-планувальна організація сільських поселень у зонах впливу великих міст

Працює в ПолтНТУ з 2005 р.

Має понад 90 наукових публікацій.

СЕКЦІЯ МІСТОБУДУВАННЯ

КОНЮК АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РОБОТУ СЕКЦІЇ

МІСТОБУДУВАННЯ, СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

Працює в ПолтНТУ з 1983

Наукова проблема: енергоекономічні та екологічни аспекти в містобудуванні та архітектурі

Бородич Лариса Володимирівна

Кандидат технічних наук, доцент

 Працює в ПолтНТУ з 1994 р.

Наукова проблема: реконструкція історичних територій, планувальна організація житлової забудови,

 

Зауральська Аліса Валентинівна

Кандидат архітектури, доцент кафедри АБтаМ

Працює в ПолтНТУ з 2009 р.

Наукова проблема: Формування спортивних об’єктів в архітектурі та містобудуванні

 

Савченко Олександр Олександрович

кандидат архітектури, старший викладач, заступник декана архітектурного факультету

член національної союзу архітекторів України

Працює в ПолтНТУ з 2005 р

Наукова проблема: актуальні питання формування рекреаційно-реабілітаційних зон  в структурі сакральних об’єктів.

Обідний Олександр Борисович

старший викладач

член національної спілки архітекторів України

Працює в ПолтНТУ з 1986 р

Наукова проблема: формування мережі закладів середньої освіти

Васильєв Павло Олегович

Асистент

Працює в ПолтНТУ з 2010 р

Данько  Катерина Станіславівна,

Асистент

https://scholar.google.com.ua/citations?user=PlfEh3gAAAAJ&hl=uk

Допоміжний персонал кафедри АБтаМ

Жорнікова Наталія Василівна

Старший лаборант

Дідик Володимир Анатолієвич

Завідуючий навчальною лабораторією

Історія

Секція архітектури будівель та споруд кафедри АБтаМ

У квітні 1990 р. шляхом  розділення  кафедри  архітектурного  проектування на дві  була  створена  нова  кафедра «Основ  архітектури та  образотворчих  дисциплін» для  забезпечення  базової  підготовки  студентів молодших (1-3) курсів. Завідувачем  нової  кафедри  було  обрано Ляха  Василя  Максимовича, канд. архіт., доцента. (наказ №21-03 від 10.04.1990 р.)

У серпні 1994 року на базі  кафедри  основ архітектури та образотворчих  дисциплін  було  створено дві випускові  кафедри: «Основ  архітектури» та «Дизайну  архітектурного  середовища і образотворчих  дисциплін». Виконуючими обов’язки  завідувача кафедри було  призначено (з 1.09.1990 р.) відповідно, Ляха В.М., канд. архіт., доцента та Губаря В.М., канд. архіт., доцента.

Під час підготовки  спеціальності 7.120.101 «Архітектура  будівель і споруд» до акредитації за IV рівнем в 1994 році кафедра основ  архітектури  одержала  сучасну  назву –  кафедра «Архітектури житлових і громадських  будівель». IV рівень акредитації  даної  спеціальності був  підтверджений  кафедрою в 1999 та 2004 роках.

Кафедра архітектури житлових і громадських будівель функціонує з 1990 р., як випускова – з 1994 р. В 2000 р. спеціальність «Архітектура будівель і споруд» акредитована за IV рівнем та має ліцензію на підготовку фахівців трьох рівнів – бакалавра, спеціаліста й магістра.

У 2014 році було створено кафедру архітектури будівель та містобудування шляхом злиття кафедри архітектури житлових і громадських будівель з секцією містобудування кафедри дизайну архітектурного середовища та містобудування. Таким чином утворилася секція архітектури будівель і споруд кафедри архітектури будівель та містобудування, відповідальним за роботу якої з 2014 року призначено Дмитренка А.Ю., к.т.н., доцента.

Секція містобудування кафедри АБтаМ

З 1966 року Полтавський інженерно–будівельний інститут розпочав підготовку студентів з спеціальності “Архітектура”, спеціалізації “Містобудування”. Кафедра, що була випускаючою по спеціальності “Містобудування” утворена у 1994 році і спочатку мала назву “Містобудування” (зав.кафедри доц., канд. арх. Вадімов В.М.). Кафедра забезпечувала підготовку студентів 3, 4, 5 курсів цієї спеціальності, розпочинаючи з 1994 року. На момент її відкриття (вересень 1994 р) штат кафедри складав 9 викладачів – 1 канд. архітектури, доцент, 2 – доцента, 1 ст.викладач і 5 асистентів. У 1999 році у зв’язку з реорганізацією, штат кафедри увійшов до складу кафедри Архітектури будівель та містобудування (завідувач кафедри професор Могилат О.Н., доктор технічних наук) з виділенням секції “Містобудування”, яка була випускаючою по спеціальності “Містобудування”.

Кафедра «Містобудування», 1996 р.

Згідно з наказом ректора про закріплення спеціальностей від 03 березня 2003 року № 43 підготовку здійснювала кафедра Архітектури будівель та містобудування яка була складовою архітектурного факультету.

Секція містобудування кафедри ДАСтаМ, 2011 р.

У зв’язку з реорганізацією, згідно наказу № 104 від 05.06.2006 р. випускаючою за кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр по спеціальностям «Дизайн архітектурного середовища» та “Містобудування” призначено кафедру «Дизайну архітектурного середовища та містобудування». З 01.07.2006 штат секції «Містобудування» кафедри «Архітектури будівель та містобудування», було переміщено до складу кафедри «Дизайну архітектурного середовища та містобудування». Завідувачем кафедрою «Дизайну архітектурного середовища та містобудування» призначено професора, доктора архітектури Володимира Анатолійовича Ніколаєнка, а завідувачем секції “Містобудування” кафедри ДАСтаМ – старшого викладача Андрія Євгеновича Конюка. У 2015 році утворена нова кафедра  “Архітектури будівель та містобудування”, з вересня 2015 року її очолив професор, доктор архітектури Ніколаєнко Володимир Анатолійович. Секція містобудування була переміщено до складу кафедри Архітектури будівель та містобудування, відповідальним за роботу секції містобудування було призначено старшого викладача Андрія Євгеновича Конюка.

Концепція кафедри

Секція архітектури будівель і споруд

Кафедра  архітектури житлових і громадських будівель (АЖГБ) при створенні її в 1990 році  мала  спочатку  назву «Основ архітектури та  образотворчих  дисциплін» і проводила  заняття на 1-х-3-х курсах  архітектурного  факультету.  Випусковою  кафедра  АЖГБ стала з 1996 р. (наказ ректора №_28-03__від _29.08.1994 року)  і здійснює  підготовку  фахівців зі спеціальності «Архітектура  будівель і споруд».

Концептуальна  основа створення і діяльності секції  визначається необхідністю  розвитку  наукового та освітнього  напрямів, орієнтованих на підготовку  фахівців зі спеціальності  «Архітектура будівель і споруд». На секції розроблена  модель  фахівця, в якій  визначено  вимоги до випускників  через  наступні  позиції:

 • Професійна  компетентність (яка ґрунтується  на поєднанні  теоретичних знань і практичної  підготовки), здатності  здійснювати  всі  види  професійної  діяльності, що  визначені  освітнім  стандартом  з  фаху;
 • Розвинена  здатність  до  творчих  підходів у вирішенні  професійних  завдань, уміння  орієнтуватися в нестандартних ситуаціях та умовах, аналізувати  творчі  проблеми, ситуації та завдання, а також  розробляти  план дій;
 • Стійке, усвідомлене та творче  ставлення до своєї професії прагнення до постійного  удосконалення  себе, як творчої  особистості;
 • Розуміння  сучасних  тенденцій і осноаних  напрямів розвитку  архітектури та
 • містобудування, а також  архітектурної  освіти;
 • комунікативна  готовність (тобто  володіння  професійною усною та письмовою  мовою, знання  психології та  етики  спілкування, а також  володіння  навичками управлінської  діяльності в творчому  колективі.

Концепція  діяльності секції базується на  концепції  освітньої  діяльності Полтавського  національного  технічного  університету ім. Ю. Кондратюка (ПолтНТУ) підготовки  фахівців зі  спеціальності «Архітектура  будівель і споруд» за освітньо-кваліфікаційними  рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» та концепції  управління  якістю  освітньої  діяльності  ПолтНТУ.

Концепція  діяльності секції кафедри  передбачає  вирішення  таких  головних  завдань:

 • Підготовка  фахівців, здатних  забезпечити  високу  якість  вирішення  творчих  завдань на  розробку  архітектурних  об’єктів з використанням  сучасних  технологій, будівельних  конструкцій та оздоблювальних  мавтеріалів;
 • Удосконалення  системи і  методів  викладання профілюючої  дисципліни  –  архітектурне  проектування та  забезпечуючи  дисциплін  згідно з робочим  навчальним  планом  спеціальності «Архітектура  будівель і споруд».
 • Активний  пошук і розробка ефективних  методів  навчання та  виховання  творчо  обдарованих  студентів;
 • Подальше  удосконалення  та  розробка концепції і стратегії  архітектурної  освіти  з використанням  сучасних  технічних  засобів  навчання;
 • Забезпечення  єдності освітніх та наукових  процесів в галузі будівництва та архітектури;
 • Підготовка  висококваліфікованих наукових і педагогічних  кадрів;
 • Залучення  студентів до науково-дослідної  роботи та участі у творчих  конкурсах;
 • Створення умов для реалізації потреб студентів в професійному, культурному та інтелектуальному  розвитку.

Основними сферами  діяльності секції кафедри є:

 • Навчально –  виховна  діяльність (організація  навчально-виховного  процесу і підготовка  студентів до професійної  діяльності);
 • Методична  діяльність (підготовка  методичних  вказівок, конспектів  лекцій, навчальних  посібників та підручників);
 • Наукова діяльність (проведення  наукових  досліджень за напрямками  держбюджетної  нефінансованої теми «Гуманізація  житлового  середовища»), підготовка та захист  кандидатських дисертацій, популяризація наукової  роботи студентів  шляхом  проведення  студентських наукових  конференцій та публікації наукових  збірників, а також участі у конкурсах  студентських наукових  робіт.

Секція містобудування

Секція містобудування займається підготовкою фахівців архітекторів зі спеціальності «містобудування». Згідно кваліфікаційної характеристики бакалавра за спеціальністю “Містобудування” напряму підготовки “Архітектура” випускник має кваліфікацію технік-проектувальник і може займати первинні посади: технік архітектор, архітектор, технік архітектор районного або міського управління архітектури, асистент технікуму або ВУЗу; спеціаліст здатний виконувати зазначену професійну роботу: 2141.2 Архітектор. Спеціаліст призначений для виконання професійної діяльності в галузі містобудівництва для роботи в проектних, науково-дослідних інститутах, у виробничих, будівельних та експлуатаційних підприємствах, організаціях, що виконують проектно-пошукові роботи, в спеціалізованих проектних фірмах різних форм власності.

Згідно кваліфікаційної характеристики магістра спеціальності “Архітектура та містобудування” за спеціалізацією  “Містобудування”  фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу: 2141.2 “Архітектор”  і може займати первинні посади:

 • асистент (вищий навчальний заклад);
 • молодший науковий співробітник (науково-дослідний інститут, галузева наукова лабораторія тощо);
 • архітектор (органи державного архітектурно-будівельного контролю);
 • архітектор (архітектурні майстерні, приватні фірми, проектні інститути, підприємства, міські та районні управління архітектури);
 • керівник групи архітекторів (проектний інститут, конструкторське бюро, приватна фірма);
 • керівник групи архітекторів, головний архітектор проектів (проектний інститут, архітектурна майстерня, приватна фірма);провідний архітектор (проектний інститут, конструкторське бюро, приватна фірма);

Також фахівці, які здобули кваліфікацію магістра архітектури спеціальності “Містобудівання” користуються попитом на ринку праці як архітектори об’ємного проектування, та ландшафтні архітектори.

Напрями наукової діяльності в галузі містобудування:

 1. Соціально-економічні, демографічні, екологічні та естетичні умови, що впливають на формування урбанізованого середовища;
 2. Наукове визначення містобудівних об’єктів, їх функціональних і планувальних параметрів і критеріїв оцінки. Розроблення основ типології містобудівних і архітектурно-ландшафтних об’єктів;
 3. Теорія, методи та засоби архітектурно-розпланувального формування містобудівних об’єктів;
 4. Оптимізація архітектурних рішень населених місць і регіонів з урахуванням соціально-економічних, демографічних, екологічних і природних умов на базі сучасних комп’ютерних засобів;
 5. Удосконалення проектно-планувальних робіт, регулювання та управління процесами функціонування і розвитку регіонів, рекреаційно-ландшафтних територій із використанням методів, засобів моделювання, прикладної інформатики та евристичних рішень;
 6. Методи імітаційного моделювання та багатофакторної оцінки якості містобудівних рішень на різних рівнях і стадіях проектування;
 7. Закономірності та тенденції розселення, організації транспортної інфраструктури, формування об’єктів соціальної сфери, благоустрою територій, ландшафтної архітектури;
 8. Прогнозування нових перспективних поселень, реконструкція наявних;
 9. Естетика містобудування;
 10. Комплексний благоустрій міст;
 11. Оптимізація систем громадського обслуговування;
 12. Соціально-економічні, демографічні, екологічні та естетичні умови, що впливають на формування урбанізованого середовища;
 13. Наукове визначення містобудівних об’єктів, їх функціональних і планувальних параметрів і критеріїв оцінки;
 14. Природа, сутність архітектури. Понятійний та термінологічний апарат архітектури і містобудування;
 15. Філософські підвалини архітектури і містобудування. Нормативні та правові основи управління архітектурно-містобудівною діяльністю;
 16. Соціально-економічні, технічні, естетичні, технологічні, інші чинники розвитку архітектури і містобудування та архітектурного формоутворення;
 17. Закономірності архітектурного формоутворення. Історичний розвиток архітектурно-будівельної діяльності людини з найдавніших часів до сучасності;

Кваліфікаційні рівні викладацького складу.

Постійно відбувається процес підвищення кваліфікації викладацького складу, що забезпечує спеціальність „Містобудування”.

Згідно з планом стажування викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації у органах управління містобудування та архітектури, і в провідних підприємствах архітектурної галузі міста, як правило, без відриву від виробництва. З 1994 року університеті відкрита аспірантура зі спеціальностей 18.00.02 “Архітектура будівель і споруд” та 18.00.04 „Містобудування та ландшафтна архітектура”. З 2010 р. відкрита аспірантура зі спеціальності 18.00.01 „Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури”, на якій кращі випускники кафедри підвищують свій науково-практичний рівень.

У 2010 н. р. відкрита спеціалізована вчена рада Д44.052.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: – 18.00.04  «Містобудування та ландшафтна архітектура» (архітектура); – 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування» (технічні науки).

Контакти

ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка: м.Полтава, проспект Першотравневий, 24.

Сайт: http://www.pntu.edu.ua/

Сайт кафедри АБтаМ  на офіційному сайті ПолтНТУ:

http://pntu.edu.ua/uk/struktura-universitetu/kafedri.html?id=43

Сторінка  кафедри АБтаМ на офіційному сайті архітектурного факультету ПолтНТУ:

http://af.pntu.edu.ua/kafedra-arhtekturi-budvel-ta-mistobuduvannja/

Сторінка секції містобудування https://vk.com/club1579246

Кафедра АБтаМ архітектурного факультету ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка знаходиться за адресою:

36000, м. Полтава, вул. Жовтнева, 42, У – корпус

секція архітектури будівель і споруд: 2 поверх кімн. № 215

секція містобудування: третій поверх кім. № 309

Тел. Деканату арх. факультету: тел.(053)22 7-18-61

Ел. адреса секції містобудування кафедри АБтаМ (e-mail): mistobud_pntu@online.ua

Схема розташування:

Методичне забезпечення

Секція архітектури будівель і споруд

Методична робота – один із основних напрямів діяльності секції кафедри. Це розроблення та видання: методичних указівок (МВ) до архітектурного проектування (з 2-го по 6-ий курси), до вивчення теоретичних дисциплін (видано більше ніж 40  МВ), конспектів лекцій (КЛ) з профілюючих дисциплін (видано 5 КЛ і готуються до видання 3 КЛ), а також видано два та готуються до друку два навчальних посібники , в т.ч. один з грифом МОНМСУ. У 2012  н.р. видано  навчальний посібник  з  «Типології  громадських будівель і споруд» з грифом МОН (автори: професор Л.М. Ковальський та доценти В.М. Лях, А.Ю. Дмитренко, Г.Л. Ковальська). Робота методичного семінару (голова –  доцент А.Ю. Дмитренко) спрямована на вдосконалення методики викладання дисциплін з урахуванням кредитно-трансферної системи та інших державних нормативних документів. Створено методфонд із профілюючої практичної дисципліни «Архітектурне проектування» з числа кращих студентських архітектурних проектів 2 – 5-го  курсів.

У кінці грудня 2015 р. видано навчальний посібник  «Типологія житлових та виробничих будинків і споруд» з навчальної дисципліни «Типологія будинків і споруд» (автори; канд. арх., доц. Лях В.М., канд. арх.  Бородай А.С.,  канд.  арх. Бородай Д.С.).  Навчально-методичне видання рекомендовано до друку науково-методичною радою Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (протокол  № 4  від   22. 12.  2015 року). У навчальному посібникові розглянуто соціальні, містобудівні, функціонально-планувальні й архітектурно-композиційні основи проектування різних типів житлових та виробничих  будинків і споруд відповідно до державних будівельних норм України. Викладено основні архітектурно-містобудівні вимоги і конструктивні рішення житлових та виробничих будинків і споруд. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки «Архітектура».

Секція містобудування

Методичне забезпечення підготовці фахівців складається з підручників, навчальних посібників та методичних указівок. Спеціальність повністю забезпечена методичними матеріалами.

Методичне забезпечення охоплює всі дисципліни, що викладаються на спеціальності, а також дипломне проектування. Методичне забезпечення курсового та дипломного проектування спеціальності включає 27 найменувань.

Суттєву допомогу у підготовці фахівців надають науково-методичні праці викладачів кафедри:

В.М. Вадимов. Город и река (планировочные аспекты)/ Монография. Министерство просвещения и науки Украины, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Полтавский государственный технический университет. – Киев-Полтава: Археология, 2000. – 214 с.

В.М. Вадимов, С.К. Саркисов. Формування навколишнього середовища сільського розселення/ Навч. посібник. на укр. мові. – К.: 1990. – 120 с.

В.А. Николаенко. Архитектурно – планировочная  организация индивидуальной малоэтажной усадебной застройки в Украине. / Монография. Полтавский государственный технический университет. – П.: Полтава, 1997, -252с.

Науково-дослідна робота

2015 рік

Статті у фахових виданнях України:

 1. Бородай А.С. Профільні прийоми формування біатлонних трас/ С.П.Бородай, А.С. Бородай // Містобудування та територіальне планування міст,- Зб. наук пр. К.: КНУБА,2015, с.25-30
 2. Бородай Д.С. Фактори, що впливають на формування мережі спортивно-туристичних готелів в Україні / Д.С. Бородай // Містобудування та територіальне планування міст,- Зб. наук пр. К.: КНУБА,2015, с.31-36
 3. Дмитренко А.Ю. Перспективи ефективного використання сільських територій України в умовах депопуляції / А.Ю. Дмитренко // Містобудування та територіальне планування міст,- Зб. наук пр. К.: КНУБА,2015, с.350-354
 4. Тишкевич О.П. Принципи оптимізації мережі сільських сіл/ О.П. Тишкевич // Містобудування та територіальне планування міст,- Зб. наук пр. К.: КНУБА,2015, с.422-429
 5. Руденко М.О. Принцип екологічності у формуванні громадських будинків і споруд на території кар’єрів / М.О. Руденко // Містобудування та територіальне планування міст,- Зб. наук пр. К.: КНУБА,2015, с.350-354
 1. Обідний О.Б. Альтернативні методики освіти як засіб вдосконалення мережі об’єктів середньої освіти / О. Б. Обідний  // Містобудування та територіальне планування: наук. – тех. збірник / Відп. ред.  М. М. Осєтрін. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 55. – С. 294 – 300.  (збірник ВАК).*
 2. Обідний О.Б. Використанням прийомів мобільної архітектури як засіб динамічного формування мережі об’єктів шкільного обслуговування / О. Б. Обідний  // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук. – тех. збірник / Відп. ред.  М. М. Дьомін.– К.: КНУБА, 2015. – Вип. 38. – С. 277 – 282.  (збірник ВАК).*
 3. Васильєв П.О. Хронологія становлення терміну «туризм» та його інтерпретація у містобудуванні// Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. Збірник. – К, КНУБА, 2015. – Вип. 55. – ст.. 41-47.
 4. Савченко О.О. Перспективна організація регіональної системи психологічної реабілітації населення в структурі православних комплексів. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник/Відпов. ред.. М.М.Осєтрін.- К., КНУБА, 2015.-ВИп.55.-571с. с.355-358.
 5.  Логвиненко О.С. Кластер – як система управління рекреаційними системами малих міст. //Сучасні проблеми архітектури та містобудування. /К.: КНУБА, 2015. – №38ст.308-314 (Фахове видання)
 6. Бородич М.М. Принципи формування функціонально-планувальної структури системи рекреації та туризму районного рівню (на прикладі Бахчисарайського району АР Крим) Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2015. – №38 С.207-212 (Фахове видання)
 7. Руденко М.О., Івченко Є.О. Колірне та фактурне вирішення фасадів громадських будинків, сформованих на території рекультивованих кар’єрів. / К.: КНУБА, 2015. – №40ст.444-451

Статті у  міжнародних науково-технічних збірниках

 

 1. Обидный А.Б. Влияние использования прийомов динамической архитектуры на формирование городской среды (на примере организации школьных комплексов) / О.Б. Обидный / материалы Всероссийской научно-практической конференции «Город в зеркале междисциплинарных  исследований  различных наук: матер. всерос. науч.-практич. конференции / под ред. Л. В. Балтовского, Е. А. Соловьевой; СПбГАСУ. – СПб, 2015. – С. 40 – 46. (Сборник индексирован в РИНЦ).*
 2. Логвиненко О.С. Кластерное управление рекреационными системами на уровне малых городов / материалы Всероссийской научно-практической конференции «Город в зеркале междисциплинарных  исследований  различных наук: матер. всерос. науч.-практич. конференции / под ред. Л. В. Балтовского, Е. А. Соловьевой; СПбГАСУ. – СПб, 2015. – С. 40 – 46. (Сборник индексирован в РИНЦ).*
 3. Бородич М.М. Принципы и приемы формирования функционально – планировачной структуры системы рекреации и туризма районного уровня (на примере Бахчисарайского района АР Крым Город в зеркале междисциплинарных исследований различных наук: матер. Науч.-практ. Конференции / под. Ред. Л. В. Балтовского, Е. А. Соловьевой : – спб : спбгасу, 2015. – с. 32 – 40.(Сборник индексирован в РИНЦ).*
 4. Муха Т.О. Особенности формирования агрорекреационных экокомплексов в пределах малых населенных пунктов. //Город в зеркале междисциплинарных исследований различных наук: матер. /Науч.-практ. Конференции / под. Ред. Л. В. Балтовского, Е. А. Соловьевой : – спб : спбгасу, 2015. – с. 59 – 63.(Сборник индексирован в РИНЦ).*
 5. Бородич Л.В. Некоторые планировочные приемы реконструкции исторических жилых кварталов (на примере г. Полтава). Город в зеркале междисциплинарных исследований различных наук: матер. Науч.-практ. Конференции / под. Ред. Л. В. Балтовского, Е. А. Соловьевой : – спб : спбгасу, – с. 27 – 31. .(Сборник индексирован в РИНЦ).*

Наукова робота студентів

Статті зі студентами:

2015 рік

 1. Бородай А.С. Сучасні тенденції організації публічних просторів / А.С.Бородай, Ш.І. Муса // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 2. Бородай А.С. Аналіз зарубіжного досвіду розміщення готелей у ландшафтному середовищі / А.С.Бородай, К.О. Фуртуна // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 3. Бородай А.С. Вирішення проблем створення художнього образу в архітектурі деконструктивізму / А.С.Бородай, О.С. Собко // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 4. Бородай А.С. Біоніка і природна подібність в архітектурі громадських і житлових будинків / А.С.Бородай, С.С. Башинський // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук. пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 5. Бородай Д.С. Особливості формування мережі малих готелів туристичного призначення в умовах Українських Карпат / Д.С.Бородай, Т.О. Волювач // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 6. Бородай Д.С. Прийоми містобудівної і композиційної організації загальноосвітніх шкіл (на прикладі вітчизняного і закордонного досвіду будівництва) / Д.С.Бородай, К.А. Міщенко // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 7. Бородай Д.С. Принцип енергозбереження у формуванні житлового середовища / Д.С.Бородай, Л.О. Омелян // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 8. Бородай Д.С. Еволюція розвитку мобільного житла / Д.С.Бородай, Ю.О. Буніна // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 9. Дмитренко А.Ю. Формування енергоефективної малоповерхової житлової забудови та об’ємно-планувальні особливості будинків / А.Ю.Дмитренко, Н.В.Баранник // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 10. Дмитренко А.Ю. Формування енергоефективної малоповерхової житлової забудови та об’ємно-планувальні особливості будинків / А.Ю.Дмитренко, Н.В.Баранник // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 1. Дмитренко А.Ю. Особливості формування об’ємно-планувальної структури висотних односекційних житлових будинків та вимоги до їх розміщення у місті /  А.Ю.Дмитренко, А.А. Дем’янчук // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 2. Дмитренко А.Ю. Прийоми об’ємно-просторової організації багатофункціональних житлових комплексів в умовах складного рельєфу /  А.Ю.Дмитренко, О. С. Мороз// Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 3. Дмитренко А.Ю. Сучасні тенденції розвитку об’єктів водного  туризму в Україні і світі /  А.Ю.Дмитренко, О.О. Собко// Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 4. Дмитренко А.Ю. Проблеми формування архітектурного середовища дошкільних навчальних закладів /  А.Ю.Дмитренко, Т.С. Пазиненко// Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 5. Дмитренко А.Ю. Сучасні тенденції розвитку енергоощадних багатоповерхових житлових будинків /  А.Ю.Дмитренко, С.О.Самусєва // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 6. Кузьменко Т.Ю. Особливості формування функціонально-планувальної структури музеїв / Т.Ю. Кузьменко, Н.О.Усенко // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 7. Кузьменко Т.Ю. Зовнішнє озеленення будівель: основні прийоми / Т.Ю. Кузьменко, Л.А. Таранець // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 8. Кузьменко Т.Ю. Сучасні тенденції розвитку льодових арен/ Т.Ю. Кузьменко, О.І. Литовченко // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 9. Кузьменко Т.Ю. Особливості функціонально-планувальної організації навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – початкова школа» / Т.Ю. Кузьменко, Н.В. Приданчук // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 10. Тишкевич О.П. Особливості планувальної організації комунікаційних просторівзагально освітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням / О.П. Тишкевич, Д.В. Рой // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 11. Тишкевич О.П. Сучасні тенденції проектування закладів дозвілля в Україні / О.П. Тишкевич, М.В. Онацько // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 12. Руденко Т.В. Особливості формування функціонально-планувальної структури підприємств з виготовлення твердих сирів у відповідності до його технологічно-апаратного наповнення / Т.В. Руденко, Я.Ю. Улинець // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 13. Руденко Т.В. Засоби організації житлового середовища мультикомфортних односекційних будинків / Т.В. Руденко, Я.С. Дворнікова // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 14. Руденко Т.В. Проблеми проектування сучасних дошкільних навчальних установ на території Ураїни  / Т.В. Руденко, М.О. Дубина // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 15. Руденко Т.В. Особливості формування функціонально-планувальної структури енергоефективних шкіл / Т.В. Руденко, В.Ю.Маленко // Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 20-22 травня 2015 року у м. Полтаві,- Зб.наук.пр.за матеріалами конференції. Полтава: ПолтНТУ, 2015
 1. Студентка 402-А Я.С. Кочнєва. Прийоми організації фізкультурно-спортивних об’єктів великого міста (на прикладі м. Полтави) / Наук. керівник – ст. викл. О.Б. Обідний, секція містобудування, ПолтНТУ / Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва: зб. наук. Праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 20-22 травня 2015.: в 4-х т. / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015*. – 468 с. С. 262 – 266
 2. Студентка 402-А О.Т. Нос.Принципи містобудівної організації етнографічних парків / Наук. керівник – ст. викл. О.Б. Обідний, секція містобудування, ПолтНТУ / Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва: зб. наук. Праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 20-22 травня 2015.: в 4-х т. / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015*.– 468 с. – С. 282 – 286.
 3. Студентка 402-А В.О. Федоренко. Принципи розміщення фізкультурно-спортивних споруд вструктурі середнього міста (на прикладі м. Конотоп) / Наук. керівник – ст. викл. О.Б. Обідний, секція містобудування, ПолтНТУ / Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва: зб. наук. Праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 20-22 травня 2015.: в 4-х т. / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015*.– 468 с. –С. 296 – 300.
 4. Студентка 402-А О.Р. Корицька. Прийоми організації котеджної забудови в малих містах / Наук. керівник – ст. викл. О.Б. Обідний, секція містобудування, ПолтНТУ / Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва: зб. наук. Праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 20-22 травня 2015.: в 4-х т. / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015*. – 468 с. – С 254 – 258 .
 5. Ю . А . Ічанська , студентка гр . 601- АМ, Конюк А.Є., ст.. викл. – науковий керівник. ФОРМУВАННЯ   ОЗЕЛЕНЕНИХ   ТЕРИТОРІЙ ,  ЯК   ОДИН   ІЗ   МЕТОДІВ   ЕКОЛОГІЗАЦІЇ   МІСЬКОГО   СЕРЕДОВИЩА // ПолтНТУ / Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва: зб. наук. Праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 20-22 травня 2015.: в 4-х т. / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015*. –
 6. М.В. Курячий, студент гр .402- А Конюк А.Є., ст.. викл. – науковий керівник. Полтавський   національний   технічний   університет   імені   Юрія   Кондратюка  ПРИНЦИПИ   ПРОЕКТУВАННЯ   АВТОСАЛОНІВ   З   МУЗЕЄМ СЕРЕДОВИЩА // ПолтНТУ / Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва: зб. наук. Праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 20-22 травня 2015.: в 4-х т. / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015*. –
 7. Костогриз Т.В., студент гр. 402- А Васильєв П.О., асист. – науковий керівник. Полтавський   національний   технічний   університет   імені   Юрія   Кондратюка  КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА В СЕРЕДОВИЩІ СУЧАСНОГО МІСТА // ПолтНТУ / Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва: зб. наук. Праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 20-22 травня 2015.: в 4-х т. / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015*. – ст. 258-262.
 8. Кравченко А.К., студент гр. 402- А Васильєв П.О., асист. – науковий керівник. Полтавський   національний   технічний   університет   імені   Юрія   Кондратюка  МІСТОБУДІВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕРАСНОЇ ЗАБУДОВИ // ПолтНТУ / Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва: зб. наук. Праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 20-22 травня 2015.: в 4-х т. / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015*. – ст. 267-272.
 9. Омельченко О.Б., студент гр. 402- А Васильєв П.О., асист. – науковий керівник. Полтавський   національний   технічний   університет   імені   Юрія   Кондратюка  МІСТОБУДІВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ РАЙОННИХ БУДИНКІВ СУДУ // ПолтНТУ / Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва: зб. наук. Праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 20-22 травня 2015.: в 4-х т. / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015*. – ст. 289-292.
 10. Швець   А . С .,  студент   гр . 501- АМ   Кер .:  Логвиненко   О .  С ., асистент каф .  АБ   та   М   Полтавський   національний   технічний   університет   імені   Юрія   Кондратюка ОСНОВИ   ФОРМУВАННЯ   МЕРЕЖІ   СПОРТИВНО – ОЗДОРОВЧИХ   КОМПЛЕКСІВ  // ПолтНТУ / Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва: зб. наук. Праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 20-22 травня 2015.: в 4-х т. / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015*. – ст. 311-314.
 11. Д . С . Сєрякова ,  студентка   гр . 501- АБ ,  Кер .  О . О .  Савченко ,  ст .  викладач   каф .  АБ   та   М ,  Полтавський   національний   технічний   університет   імені   Юрія   Кондратюка  ІСТОРИЧНІ   ОСОБЛИВОСТІ   РОЗМІЩЕННЯ   ДИТЯЧИХ  ОСВІТНІХ   ЗАКЛАДІВ   В   СТРУКТУРІ   САКРАЛЬНИХ   СПОРУД  ТА   КОМПЛЕКСІВ// ПолтНТУ / Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва: зб. наук. Праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 20-22 травня 2015.: в 4-х т. / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015*. – ст. 147-153с.
 12. О . Г . Подхватілін , студент   гр .402- АМ ,  кер : О . О . Савченко ,  К . арх .,  ст .  викладач .  каф . ДАС   Полтавський   національний   технічний   університет   імені   Юрія   Кондратюка   МІСТОБУДІВНІ   ОСОБЛИВОСТІ   РОЗТАШУВАННЯ  БАГАТОРІВНЕВИХ   АВТОСТОЯНОК   В   М .  ПОЛТАВА // ПолтНТУ / Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва: зб. наук. Праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 20-22 травня 2015.: в 4-х т. / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015*. – ст. 292-295.
 13. А . О . Грабар ,  студент   гр .402- АМ ,  Кер .  О . О . Савченко ,  к .  арх .,  ст .  викладач   кафедри   АБ   та   М ,  Полтавський   національний   технічний   університет   імені   Юрія   Кондратюка    ВЕТЕРИНАРНІ   ОБ ’ ЄКТИ   У   МІСЬКОМУ   СЕРЕДОВИЩІ ПОЛТАВА // ПолтНТУ / Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва: зб. наук. Праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. 20-22 травня 2015.: в 4-х т. / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015*. – ст. 221-224.

Наші випускники

Випускники архітектурного факультету, в тому числі спеціальності «Містобудування»  працюють на керівних посадах в міських і районних управліннях містобудування і архітектури, в державних проектних інститутах Полтавської, Сумської, Черкаської, Житомирської та інших областей України.

Список випускників архітектурного факультету – працівників керівних органів архітектури та містобудування.

№п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Займана посада Стаж роботи в органах архітектури
1. Ширай Євген Вікторович головний архітектор Полтавської області 20 років
2. Головатенко Валерій Володимирович головний архітектор Житомира 12 років
3. Білокоз Анатолій Прокофійович заступник головного архітектора Полтавської області 14 років
4. Павленко Валерій Андрійович головний спеціаліст по охороні пам’яток архітектури Полтавська обл. 19 років
5. Корнєв Валерій Володимирович головний архітектор Гадяцького району 3 роки
6. Стьожка Валентин Олексійович головний архітектор Глобинського району 12 років
7. Чорноштан Павло Анатолійович головний архітектор Карлівського району 3 роки
8. Постольник Олександр Іванович головний архітектор Кобеляцького району 11 років
9. Бука Валентина Вячеславівна головний архітектор

Козельщинського району

14 років
10. Бескоровайний Віктор Олексійович головний архітектор

Новосанжарського р-ну

18 років
11. Вольвач Валерій Іванович Заступник голови райдержадміністрації  Полтавського району 14 років
12. Перетятько Вадим Іванович головний архітектор Семенівського району 6 років
13. Герасименко Володимир Іванович головний архітектор

Хорольського р-ну

17 років
14. Кожушко Олександр Миколайович головний архітектор

Шишацького р-ну

23 рік
15. Юхименко Михайло Васильович Перший заступник міського голови м.Полтави 25 років
16. Петрук Юрій Олександрович Головний архітектор

м.Полтави

головний архітектор Полтавської області

23 років

 

3 роки

17. Носенко Анатолій Миколайович завідуючий відділом архітектури Октябрського райвиконкому м.Полтави 5 років
18. Кислий Віктор Григорович завідуючий відділом архітектури Ленінського райвиконкому м.Полтави 3 роки
19. Устименко Геннадій Борисович заступник головного архітектора м.Кременчука 4 рік
20. Руських Сергій Миколайович головний архітектор м.Миргорода 13 років
21. Чернишов Олександр Борисович головний архітектор Кременчуцького району 3 роки
22. Фомічов Олександр Павлович головний спеціаліст 18 років
23. Ващинська Наталія Іванівна спеціаліст ІІ категорії 19 років
24. Назаренко Олена Анатоліївна ведучий спеціаліст 2 роки
25. Вовченко Володимир Вікторович заступник головного архітектора  м.Лубни 2 роки
26. Ільїна Антоніна Павлівна Завідувач відділом архітектури Жовтневого райвиконкому м. Полтава 2 роки
Сумська область
27. Биков Володимир Борисович головний архітектор м. Суми 18
28. Вінтоняк Сергій Вікторовіч Заступник головного архітектора м. Суми 4
29. Довбня А.Н. головний архітектор Буринського р-ну 14
30. Кутас Л.Н. головний архітектор Конотопського р-ну
31. Міняйло М.Н. головний архітектор Сумської обл. 14
32. Грибан В.Ф. головний архітектор м.Глухів 18
33. Литвиненко Ю.А. головний архітектор м. Ромни, заступник мера м. Ромни 25